Bent-leden

Index

A Jonge Ja
Bekryp
Bildtse boogie woogie
Blond en besonder
Blues in de bs
Brechy
Burdine
De Duvvel Lief
De kop d'r foor
De Noordse balk
De ploegdriversjongen
Der't ik weg kom
Dinke An Doe
Dobber
Doen maar niks
Een
Eenrichtingsdyk
Foor De Wyn
Haaibaai
Haal Dy Niks In 't Sin
Hestaven
Hsfeest in Hallum
In Franeker fan 't iis (de tocht fan '63)
Jaknikker
Jappy Roebelaar
Jussys Te Laat
Kike op 'e dyk
Kilometerkoorts
't Komt soa't 't komt (en ns maar niet)
Lns de lyn
Meer lijen dan lol
Noord an
't Ouwe Bildt
Ouwe rooie wyn
Proast en Fasy
't Ritme fan'e blues
Rock 'n Roll Showband
Slingerhaan
Sprot
Taai as Bildtse klaai
Teff


A JONGE JA

D'r waar'n man bij ns in dorp
'n Man fan wainig woorden
Met 'n stikofwat houde 't op
En dut waar wat wij hoorden:

A jonge ja jonge ja jonge ja
Wil 'k maar sge, sil 'k maar sge
A jonge ja jonge ja jonge ja
Ik bin 'n man fan wainig woorden

Soms saai-y 'n sin
En wou-y fort meer sge
Maar meer sat d'r niet in
Hij kon niet meer sge

Deuze man waar niet sneu
Hij had 'n prachtig leven
Alleen't praten waar-y beu
'n Paar woorden bleven:

A jonge ja jonge ja jonge ja
Wil 'k maar sge, sil 'k maar sge
A jonge ja jonge ja jonge ja
Ik bin 'n man fan wainig woorden

Op 'n dg saai-y teun mij
Froeger kon ik as dij prate
Maar 't leven wou 't ns met mij
En ik kon 't beter late

Dat prate doen ik niet
Ik laat 't an andren over
Dan kin ik ok klage niet
En 't domme praat is over

A jonge ja jonge ja jonge ja
Wil 'k maar sge, sil 'k maar sge
A jonge ja jonge ja jonge ja
Ik bin 'n man fan wainig woorden

Ik froeg: wilsto niet weer as eerst
Wilstou niet weer prate?
Hij saai: wacht maar totst 't leven leerst
Dan wilst 't wel late

Jawis, de man hat gelyk
Ik mot 't 'm nasge
Myn leven is krekt gelyk
Ik kin niet anders sge (as)BEKRYP (J. de Groot)

Prate is niet altyd sonder gefaren
Fral at je 'n Bilkert binne
Je rake wel 's gefoelige snaren
En motte op 'e nij beginne

Je binn' bekryp en hewwe 'n stap foor
En h 't betiden al te gau said
Je geve nou en dan te drekt gehoor
En binne in 'e war op dat stoit

Bekryp, op dat stoit

Dochs duurt soks niet lang
Want Bilkerts draaie nergens om hine
Wij gaan ns aigen gang
Wat kin 't skele wat nderen d'r fan fine

Bekryp, op dat stoit
Bekryp, 'n stap foor
Bekryp, drekt gehoor
Bekryp, te gau said
Bekryp, op dat stoit

Foor bttenstaanders klinkt 't meskien rou
Maar Bilkerts worre overal waardeerd
Die binne eerlik, ddlik, fral niet flau
Deuze aigenskappen binn' helendal niet ferkeerd

Bekryp, op dat stoit

Bekryp, 'n stap foor
Bekryp, drekt gehoor
Bekryp, te gau said
Bekryp, op dat stoitBildtse boogie woogie

Dut is Bildtse boogie woogie
Bildtse boogie woogie
Boogie t 't Bildt
En elkeneen wort wild

Een man, twee hannen
Tien fingers, een piano
Gyn toeters, gyn bellen
Gyn slingers, gyn franje

Dat is Bildtse boogie woogie
Bildtse boogie woogie
Boogie t 't Bildt
En de hele tint op tiltBlond en besonder

Se haalt 't beste in my omhoog
Se weet my keer op keer te raken
Se het meer dan een pylk op her boog
Myn hele hoofd weet se gek te maken
Sij is myn ontroerend goed
Hur hele handel sit my in 't bloed
Sij is dy't myn hart beroert
't Is hur glimlach dy't 't 'm doet

Se is blond en besonder
Se kin my fan boven tot onder
Se is blond en besonder
Ik kin gyn dg meer sonder hur

Se is feranderlik fan natuur
Se is krekt 't weerbericht
Se ferandert om 't uur
Se het meer dan een gesicht
Soms krijst de wyn fan foren
En foelsty rdeloas ferloren
Maar dan klaart de lucht weer op
En krijst de kolder in 'e kop

Se is wel 's fan slag,
Maar beslist gyn hypochonder
't Bin hur ogen en hur lach,
Wer't ik my elke dg over ferwonderBlues in de bs

Ik h de blues (in 'e bs)
Ik h de blues in 'e bs

Gyn sint
Gyn sint in 'e bs

H dij
H dij in 'e bs

Gyn sleutel
Gyn sleutel in 'e bs

H dij
H dij in 'e bsBrechy

Ooit weunde op Swarte Haan 'n maisy mooi en lief
Soa mooi en lief, 'n mooier maid as Brechy waar d'r niet
Elk die't na de Swarte Haan toe floog, had mooie Brechy op 't oog
En heel wat jonges wouden wat meer as Brecht thsbringe foor maar een keer

Maar dat hur hart niet koud as steen, en niet te winnen waar,
Wist Daan, 'n jonge fisserman, met him waar 't soamaar klaar
At hij op 'e wide Noordsee sat, 't skip deur de wilde golven spatt'
En dook en rees, ja beurt om beurt, docht sij an him en hij an hur

Se waar soa mooi en lief

Hij waar al weken, maanden fort, 't foorjaar kwam in 't lnd
Doe spoelde op 'n mooie dg een an op 't Waddenstrnd
't Waar 't lyk fan Brechys Daan; syn skip waar op 'e kust fergaan
Met 't oog op 't mooie plakky grnd, had hij syn doad in 't water fonn'

Se waar soa mooi en lief

Ooit weunde op Swarte Haan 'n maisy mooi en lief
'n Mooier maid as Brechy waar d'r niet

En die't nou na Swarte Haan toe gaat, na 't fere Swarte Haan,
Siet mooglik op 'n foorjaarsdg 'n wivy an 't strnd
't Is Brecht, nou lelik, nuver en goor, die't sont die tiid 't ferstnd ferloor
En beert de storm, en haalt-y an, dan wacht se dr op hur fisserman

Se waar soa mooi en liefBURDINE

Burdine, Burdine
Dou bist 't mooiste maisy dat ik kin

Dyn haar waait as de raiden
Astou 't los hest
't Rkt as maityds de graiden
In 'e tiid fan Lammetsymet

Dyn ogen skittere as 't water
Se h de kleur fan 't lnd
Overal der 'k sien der staatste
En krijst my bij de hnd
DE DUVVEL LIEF

Dou hest 'n goed sin en worst spikerml
Ik snap niet hoe dat kin, wrom worst soa ml
At 'k dij d'r naar fraag, raagstou alles fyn
Fraag ik d'r niet naar, bist dwars deur alles hyn

Dou hest de dvvel in, de dvvel in 't liif

Hest 'n wrme lach en 'n kouwe gniis
Bist hard en sacht, en heel en halfwiis
At 'k dij d'r naar fraag, raagstou alles fyn
Fraag ik d'r niet naar, bist dwars deur alles hyn

Dou hest de dvvel in, de dvvel in 't liif

Hest de dvvel in 't liif
Bist lilk en lief
Hest de dvvel in 't liif
Hest de dvvel lief
De kop d'r foor (T. Polstra)

'n Bilkert bin 'k in hart en nieren
'k Hou fan 't klaine plakky grnd
Al is 't maar achtdzzend morgen
't Is 't plakky der't myn wiig op ston

Dat plakky sil ik nooit fergete
Al noemt 'n ander 't faak ok kaal
Dat plakky grnd dat blyt my aigen
Der leerde ik ns mim hur taal

Die taal is soms wat onbehouwen
Foor freemden hoort-y faak wat rou
Plmstrike, flaaie en al die fratsen
Dat fynt 'n Bilkert mislik, flau

Hij sait de dingen soa't se binne
Hij wynt d'r niks gyn doekys om
Rang en stand kin him niks skele
En krppe en buge fynt-y dom

't Weer dat het him niet bedurven
De wyn die krijt-y t de eerste hnd
'n Kouwe seedamp skuuft faak maityds
De boien hstmis over 't lnd

Maar weer en wyn kin him niet dere
Der set-y him wel tun te skoor
Syn plakky grnd dat is befochten
Syn machtspreuk waar: de kop d'r foorDe Noordse balk (W. Dykstra, fertaling)

Met 'e pin poen ik de snaren
Singend gaan ik deur 't lnd
Hew 'n leven fol gefaren
Met 't speulwerk in 'e hnd
Maar myn sankys binne nij
Mnsen, mnsen hoor na mij

Froeger haalden troebadoeren
Heldedaden op met sjeu
Ik sing niet fan aventuren
Ik sing foor de jonge loi
Maar myn sankys binne nij
Mnsen, mnsen hoor na mij

Der't nag echte Bilkerts binne
Fan 't ouddrege, suvre laag
Bildts fan hoofd en Bildts fan sinnen
Hore se wat Bildts is graag
Want myn sankys binne nij
Mnsen, mnsen hoor na mij

Sing myn sankys, mnsen sing se
At jim nocht an singen h
Mocht'n jim der gyn sin an hewwe
Dan kin jim ok lstere
Want myn sankys binne nij
Mnsen, mnsen hoor na mijDe ploegdriversjongen (J. de Beer)

Wie sou mij nag kinne, de ploegdriversjonge
Met fetleren skoenen en de ploeglappen wit?
Soa't ik maandegsoffens op 'e plaats kwam
In myn messteren jassy, soa kreas en soa fit

Eerst most ik 't peerdegoed tlg'
Touwen en hamen en soa meer
De ploeger holp mij bij 't peerd inspannen
En moedig gong 't dan op 't lnd toe weer

Ik most dan wete fan eerstfeur en rgen
Omgangen, drie en fierfeuren, kloven en stryk
De peerden, rechtt, der most ik om dinke
De ploeger kon foetere, worde de feur wat bryk

De peerden mosten rechtt, an'e sloat toe
Met boei-om foor, bkkelde ik leeg deur de wl
Een hnd an 't haam, der had ik wat steun an
Soa bleef ik op foeten , en riek niet in 'e wl

En dan maar weer lope, 't fors ploegde lnd del
Der sakte ik elke stap weer in weg
Soms ok waren 't heel groate kltten
Dan waar 't 'n gebkkel, soa't ik 't jim sg

De eanden fan 't lnd alheel soms ferjoegen
Der most ik deurhine, deur water en drek
De peerden, die batsten spatten omraak
'n Ploegdriversjonge kreeg modder in haar en nek

De foeten bleven lang altyd niet droog
Myn ploeglappen waren niet meer wit
Maar altyd bkkelde ik fan 't ene eand na 't ndere
Met Prns en met Jonker, met Bles en met Pit

Wel donderse jonge, dink om dat peerd dochs
Der stapt mij die bok alweer over 'e string
Soa foetert de ploeger at 't sin niet al te best ston
Die fos is weer lastig, ik fyn 't 'n kring

Joegen soa hstdg de boien over 't lnd
Dan de peerden maar gau met 't gat in 'e wyn
Achter 't borst fan 't peerd waar 't goed skllen
Dat weet ik nag best, al waar ik 'n kynd

Nachts op bd, wat kon ik dan drome
Dan waar ik weer in aksy, dan waar ik weer los
Ik sloeg dan omraak met myn rms en benen
Dan hoorde je soms: trek an, dou fos.

De peerden, 't waren myn groate kammeraten
Al foeterde ik faak en maakte ik hur t
Myn lief en myn leed sou ik trou met hur dele
Sacht strook soms myn handsy de groate peerdesnt

Maar ni, niet altyd waar myn beeldnis soa somber
Soms ok klonk myn singen feer over de bou
De ploegdriversjonge, de ploeger, de peerden
Dat beeld is mij dierber, ik bewaar 't nag trou

Eerst most ik 't peerdegoed tlg'
Touwen en hamen en soa meer
De ploeger holp mij bij 't peerd inspannen
En moedig gong 't dan op 't lnd toe weerDer't ik weg kom

Der't ik weg kom staat de watertoren
Der't ik weg kom, de Groate Kerk
Der't ik weg kom, worde ik geboren
Der't ik weg kom, komt myn serk

Ik leerde der 't kaatsen naast 't foetbalfeld
Ik leerde der 't rijen op de sloaten in 't feld
Wy foeren alle faarten op 'n oalytonneflot
Wy waren jaren maten, die bnd kon niet kapot

Ik kom d'r niet soa feul meer, maar at ik d'r dan bin
Is 't elke keer weer of ik idereen kin
De kermis en de mnsen, 't matinee en 't oudjaar
Op 'e hoek 't nijjaarswnsen, 'k kin 't allegaar

Der't ik weg kom staat de watertoren
Der't ik weg kom, de Groate Kerk
Der't ik weg kom, worde ik geboren
Der't ik weg kom, komt myn serk

En fansels 't leren, ik most d'r ok naar skoal toe
Hoefeul dzzend keren, fytste ik niet naar 't dorp toe
En maar donderjage in 'e klas en op 't plain
Die't de meeste dingen waagde, waar 'n groate held in 't klain

Ik weun d'r 'n half leven, 'n half leven niet meer
Maar gedachten bin der bleven, en ik bin der soamaar weer
Ik weet se op te roepen as waar 't guster gebeurd:
't Strnnen op 'e stoepen, ja, alles h 'k dr leerdDINKE AN DOE

At 'k met dij lope wil
Deur 't maitydslnd
Op 'n dg in April
At de son weer brndt

En de biten bin' saaid
De irpels poat
t 'e grnd komt wait
In 'e sloat lait kroas

At 't koalsaad bloeit en alles groeit
Dan loop ik met dij 't koalsaad in
We soeke 'n plak nder de son
En dinke an doe 't met ns begon

We lge ns del
Op 'n kleed
Midden in 't feld
Niet een die't 't weet

We nimme 't d'r fan
We h de tiid
We hewwe de son
Niet een die't ns sietDobber

Ik sit hier en speul piano
Ik weet wat 'k doen, maar 't sit goed
As of ik peddel in 'n kano
En d'r is niet een, dy't mij wat doet

Ik dobber op 't water
En ik hoor 't geklater
't Hoort as speul ik, as speul ik noaten
Foor de koeien en de boaten

Ik dobber op 't water
En ik hoor 't geklater
't Hoort as speul ik, as speul ik noaten
Foor de reiden in de sloaten

En 't wordt laterDoen maar niks

Ik weet 't sit in dyn natuur
Om niet te nimmen maar te geven
Dou hest alles foor my over
Maar niks doen is soms beter

Doen maar niks

Ik weet 't sit dy in 't bloed
Liefde is sterker as dysels
Dou bist, dou bist och soa goed
Maar dink naast my an dysels

Doen maar niks

Laat my los
En hou my fast ast fan my houstEen

Ik bin 'n beste jonge
Ik bin soa syk en min
Een het 't deen
Ik alleen weet hoe't 't kin

Dou bist 't beste maisy
Dou bist soa tryst en raar
Een het 't deen
Ik alleen weet wie't 't waar

Een
Een het 't deen
Ik alleen weet hoe't 't kin

Ik bin 'n ndere jonge
Ik bin soa syk en min
Een het 't deen
Ik alleen weet hoe't 't kin

Dou bist 'n nder maisy
Dou bist soa tryst en raar
Een het 't deen
Ik alleen weet wie't 't waarEenrichtingsdyk

Ik prebeer wel te remmen, maar ik gaan hyltyd harder
Ik flieg myself foorbij, maar ik slaan niet over de kop
Mnsen sien ferbaasd achterom
Wie gaat d'r nou soa hard, dan bin je dos dom

Ik rij op 'n eenrichtingsdyk
't Stuur sit fast en ik rij bryk
Ik kyk na links en kyk na rechts
D'r komt niks an, maar dos

Deuze straat die loopt doad
De borden geve 't al an
Ik brk myn ferstnd, maar wr is myn hart
't Is nag donker, maar 't wordt hest al dg

Ik haal dy in, maar ik kom dy niet foorbij
In 'e feerte sien ik in licht
't Komt heel stadig dichterbij
Is dat 't geluk wat ik socht

Of is 't betltsys, is 't 'n droom
Miskien kin'k der kere op 'n ander syn hiem
En gaan ik werom, de son tegemoet
En kin ik f fan deuze doadlopende straat

Ik rij d'r bij op
D'r komt niks an, en dos rij ik d'r bij op
FOOR DE WYN

Foor de wyn h 'k de gang d'r in
Haal 'k anderen in as stonnen se stil
De son skynt fl op myn bloate bil
'k Geef my gauris del in 'e berm at 't niet wil

Met de wyn in 'e rg rij 'k as fan 'n brg
In 't hoogste ferset, fyftig in 'n uur
Tiid om te praten over myn saken
Met myn maten, de elleboog op 't stuur

Foor de wyn, h 'k de gang d'r in
Foor de wyn, haal 'k anderen in

Maar in 'e wyn onderfyn 'k de pyn
Komt 't d'r op an, bin 'k alleen met mysels
Ik smyt met myn krachten, in storm en regen
Ik byt op 'e tannen, 't is 'n ferdomd lang eand

'k Staan op 'e pedalen, de benen worre slop
Hoe hard at ik ok trap, ik raak achterop
Ik hoor mysels dan sgen, gong die wyn maar lgen
Want man, ik h myn nocht, 'k wil

Foor de wyn, h 'k de gang d'r in
Foor de wyn, haal 'k anderen in
Haaibaai

Myn hart is klain, ik foel te feul
'k Het faker sain, bin myn aigen beul
Myn praat slaat tun 't rt as de regen fan 'n boi
De woorden slaan d'r t as de slagen fan 'n slaai
't Kin gyn kant t, hoe 'k d'r in om ramaai
Ik bin dyn haai, dou bist myn baai
Wij bin 'n haaibaai

Wij sitte in Centraal, sien de mnsen sien
O, wat gaat 't ml, bine se 's in
Dyn praat slaat tun 't rt as de regen fan 'n boi
De woorden slaan d'r t as de slagen fan 'n slaai
't Kin gyn kant t, hoest d'r in om ramaaist
Ik bin dyn haai, dou bist myn baai
Wij bin 'n haaibaai

Haaibaai, haai, baai
Ik bin dyn haai, dou bist myn baai
Wij bin 'n haaibaai

Ik soek dy op omdat 'k niet late kin
Ik jaag dy op omdat 'k 'n jager bin
Ik proef dyn bloed in 'e golven fan 'e see
't Smaakt soa soet as de heuning in de tee
't Doet my goed, gewoan omdat 'k 't deedHAAL DY NIKS IN T SIN

Dou hest 'n groate freet
En dinkst datst alles weetst
Bemoeist-y overal met
Ok ast d'r niks met hest
Haal dy niks in 't sin
Weetst dat 'k der niet over kin

Dou staatst an 'e bar
Dyn haar wat in 'e war
Dou nipst an dyn bier
Hest my in 't fizier
Haal dy niks in 't sin
Weetst dat 'k der niet over kin

Wy h al jaren wat
Maar h 't soms even had
Dan gaast' 'n aven fort
Na 'n aven mot
Haal dy niks in 't sin
Weetst dat 'k der niet over kin

Ik h 'n paar had
En bin nag niet sd
Maar na 'n stik of wat
H'k geng had
Haal dy niks in 't sin
Weetst dat 'k der niet over kin
Hestaven (J.D. Krottje)

Swigend lait de nacht syn kleed
Op 'e polders, wiid en breed
't Lndfolk is na hs toe gaan
Met de dagtaak is 't weer daan

At ik dan soa op 'e dyk
Even om mij hine kyk
De netuur 's gadeslaan
Bliif ik fol bewondering staan

Lichte dau hangt over 't lnd
Ainen kwake an 't Waddenstrand
'k Sien as 'n skrttel winken
Hier en der 'n lichy blinken

An 'e lucht 'n sterrepracht
Wylst 't maantsy sulver lacht
Pittig over stille lnden
Gaat de rook fan loffybranden

Ik hoor trekkers swoegen
Om 't boulnd om te ploegen
Fuurtorens slane weg en weer
Hur stralebundels keer op keer
Wat 'n wondermooie pracht
Die overgang fan dg en nacht

De fleermuus belust op bt
Komt weer tun syn sklhoek t
Feugels gaan in flle flucht
Noord-an koersend deur de luchtHsfeest in Hallum

In Hallum is 'n hsfeest
Soa fol is de kamer nooit weest
De bent foor de open haard
De tafel staat fol appeltaart
In 'e keuken 'n thstap
Wy bin in 'e huus op stap

De partytint in 'e tn
Staat in ferbining met 't huus
't Koud buffet 'n bitsy skn
Op tntafels in 't grs
De bent set 'n boogie woogie in
De hskamerstoelen rake leeg
Op 't ritme hake mnsen in
't Stil sitten wort nou dreeg

In Hallum is 'n hsfeest
Soa fol is de kamer nooit weest
De bent foor de open haard
De tafel staat fol appeltaart
In 'e keuken 'n thstap
Wy bin in 'e huus op stap

De bent speult aardig hard
De gasten drinke hyltyd meer
Soa'n feest h se in tiden niet had
Soa'n ongedwongen, noflike sfeer
In polonse deur de gang
En over 't tfanhuzersbd
Ja, dut feesy duurt nag lang
De gastfrou sait: 'Ik ha noch lang myn nocht net'IN FRANEKER FAN 'T IIS (DE TOCHT FAN '63)

't Waar de tocht fan '63, ik waar eenentwintig
Ik sat in militre dienst en waar stasjoneerd in Nunspeet
Weken trainde ik alle avens, ik reed in Nunspeet myn baantsys
Nooit fan myn leven waar 'k soa sterk, fan honderd rondsys ha 'k gyn werk

De aven foor de tocht overnachte ik, op 't Hoekster eand in de Liuwter kazerne
Der sliep 'n groep t Nunspeet, elke militr die't de Elfsteden reed
Om acht uur offens most ik starte; ik reed met een t de kazerne
Bij 't onderbinen op 't Van Harinxmakanaal waar 't storvenskoud en 't woei ml

Lagen kleren en kranten mosten my wrme, 't borst en de klaine man beskerme
De wyn en kou waar 't minste niet, 't waar myn maat, hy riek 'n reden kwyt
Na 100 meter sg ik 'm fallen, hij had fort 'n reden stikken
Ik gf 'm myn reserveskaats, maar dr laai-y al weer op 't iis

Ik gong alleen feerder, en docht waar ik maar start eerder
Soa haal ik de finish nooit, ik h fursten te feul tiid ferklooid
Naar Sneek, Ylst en Staveren wou 't nag wel wat avensere
Maar bttenom op 't Iselmeer sg 'k de gisel fan de hel de eerste keer

Ik had in 'e hasses om na hs, nag fyftyn kilometer en 'k waar ths
Se saiden, jonge, bist 'nt wiis; en ik most in Franeker fan 't iis

Tussen Sloaten en Hindelopen waar 'k al stikken an 't lopen
Tien sintimeter snee op 'e faart, en waaie, man, 't had 'n aard
't Waar niet rije maar klauwe, niet dinke maar deurhouwe
Betiden ston ik stil, en most ik deur alleen op 'e wil

Ik sou in Bolsward komme, ik gong deur, 't kon my niks ferdomme
De meesten stapten hier f, se hadden halfweg fan de hel geng
Naar Harlingen waar 't meer lope as rije, hier kwam de wyn nag fan sijen
Naar Franeker toe ha 'k de wyn in 'e kop, en 't skoat foor gyn meter op

Ik kin 't nag soa foor de geest krije: om 'e bocht lope of 'n stikky rije
Om fier uur kwam ik in Franeker an; dr froegen se wat bistou fan plan?
Ik saai: naar St.-Jabik of St.-Anne, ns mot 'k mrn naar de kazerne
Ik mocht niet deur fanwege 't gefaar, ik wist niet meer wr't ik waar

Ik had in 'e hasses om na hs, nag fyftyn kilometer en 'k waar ths
Se saiden, jonge, bist 'nt wiis; en ik most in Franeker fan 't iisJAKNIKKER

Dou drfst niks te sgen
Problemen blive lgen
Dou nimst gyn ferantwoordlikhyd
Dou wilst gyn betrokkenhyd

Sg nou maar datst bang bist
Dastou dyn promoasy mist
Wilst gewoan gyn ddlikhyd
Foor my is 't onferskillighyd

Dou bist 'n ja ja, ja ja jaknikker
Dyn woorden worre smeerd
Ja ja, ja ja jaknikker
Dyn dinken is teerd

Fandaag dinkst an de dg fan mrn
Mrn an nije week
Hoe krij ik 'n hoger loan
Hoe kin 'k dat 't flugst berike

Dou leefst foor de koaningin
En 't rnde stikky izer
Der wordstou niet riker fan
Maar bist een keer niet wizer

Dou saist ik swiig
Dat 's beter dan dat 'k liig
Dou houdst dy de bek
Soa't 'n ander 't sait, soa is 't maar krektJAPPY ROEBELAAR

Dut is 't ferhaal hoe'k an myn bijnaam kom

Ik worde geboren op 'e Nijbuurt in St.-Jabik
En most as jonge werke bij 'n boer op Ouwe-Dyk
Maar as erbaaier ha'k an 't meeste werk de pest
Op een ding na want dat kon 'k 't alderbest
Fan alle fruchten ha'k 'n favoryt gewas
En dat waar 't taaie, drege flas
Ik kreeg in 'e gaten, most op 'e roebelkam
Want soa saaien myn maten, der worst 'n kirl fan

Ik worde wat ouwer, trof 'n maisy t 'e Westhoek
En na 'n hut ferkering deed ik hur 'n ansoek
Nou had se hoord dat ik een ding heel goed kon
Dat 't duurde niet lang doe ha 'k hur foor mij wonnen
Fan alle fruchten ha 'k 'n favoryt gewas
En dat waar 't taaie, drege flas
Ik kreeg in 'e gaten, most op 'e roebelkam
Want soa saaien myn maten, der worst 'n kirl fan
En soa kom ik, 't is storvens waar, an de bijnaam Jappy Roebelaar
Ja soa kom ik, an de bijnaam Jappy Roebelaar

Op 'n dg gong 't mis, 't waar krekt foor de trouwerij
Ik, ns altyd wis, had de harses d'r niet bij
Ik sloeg 'n hnd in 'e kam, in de izeren tannen
En dat is hoe 'k an myn bynaam kom, want ik keek naar myn hannen
En sg een finger niet, dat deen onhurig seer
Maar slimmer waar, 'k waar myn bruidsy kwyt, want se saai:
Ik wil liever een met 'n finger meer

En al sou ik jaren later dan nag wel trouwe
Die frekte bijnaam sou 'k myn hele leven houwe
Op 't lst wist ik ok sels myn achternaam niet meer
Want elkeneen kon mij alleen as Jappy Roebelaar (de man met de negen fingers)JUSSYS TE LAAT

Ik sou op tiid fan huus
Maar d'r kwam wat tussen
Dat ik gong later fan huus
Nou wat, feerste

Ik gong na myn maisy toe
En kwam 'n ouwe skarrel teugen
Se froeg: wr gaast' na toe?
En ik ferson 'n leugen

Ik had op tiid weze kinnen
Maar ik weet wel hoe 't 't gaat
As 'n fissy sonder finnen
Kwam ik jussys te laat

Ik most op sollisitasy
En docht: 't frekt niks at 'k wat later bin
't Bringt wel geld in 't laatsy
Maar ainlik ha'k gyn sin

De sollisitasy-kommissy
Had netsys op my wacht
'k Waar de lste op 't lissy
De anderen waren skrapt

De andere daags
Ik kon fort beginne
Ik worde aigen baas
En dink dat jim al rade kinne

'n Week het 't nag duurd
Doe had myn maisy hur nocht
Se het mij de laan t stuurd
En werk h 'k nooit weer socht

Nag een keer kwam ik te laat
Dat waar met myn doad
De kist ston klaar
Maar ik kwam nooitKike op 'e dyk

Ik saai, nou lster 's naar my maisy,
Dou weest, hest niet gelyk
Wy gaan tegaar naar de Westhoek toe
En kike dr even op 'e dyk

Ik saai, wat is der met-y maisy?
Siest blaik, bist toch niet syk?
Wy gaan nou naar de Westhoek toe
En kike dr even op 'e dyk

Ik saai, nou lster 's naar my maisy,
Dou weest, hest niet gelyk
Wy lope tegaar naar 't Koehoal toe
Deur de skapen op 'e dykKilometerkoorts

Kilometerkoorts
Freet an myn siel en maakt my fan binnen syk
Kilometerkoorts
Jaren flieg' foorbij as strepen op 'e autodyk

An de rimpels in myn foorhoofd
Sien 'k de plakken die 'k besocht h
En de keren dat ik docht h
Ik wor steeds harder oud
Met deuze koorts in 'e billig gaan ik doad

Ik fraag my f wrom at ik feerder gaan
Wrom mot ik singe over 'n lege autobaan

Ik reed fan kust naar kust
Soa 'n honderd keer of meer
En d'r is niet een plak weest
Of ik kwam d'r wel weer't Komt soa't 't komt (en ns maar niet)

De wereld is groat en wy bin klain
Ik bin 'n boat op 't droge lain
Ik faar en ik faar de wereld rond
Erfaar en erfaar hoe't 't komt
Ik maak my der niet drok om
't Komt soa't 't komt (en ns maar niet)

Dou saist, ik h myn nocht, ik gaan bij dy weg
Dat had ik al docht, is wat ik sg
Faar en faar de wereld rond
Erfaar en erfaar hoe't 't komt
Ik maak my der niet drok om
't Komt soa't 't komt (en ns maar niet)

En ns maar niet
Ik maak my der niet drok om
't Komt soa't 't komt (en ns maar niet)Lns de lyn

D'r is boogie woogie in Bussum
In 'n saaltsy an 't spoor
En bij boogie woogie is 't krekt weer
At 'k 't foor 't eerst hoor
Lns de lyn, wy dnse lns de lyn

Ik hoorde Andr Valkering
Krap an twintig jaar eerder
Op 'n nacht fan boogie en blues
In 'e winter in Franeker
Lns de lyn, fytsten wij dr hyn

En nou sien ik 'm hier
Met Rob Hoeke syn band
Rob Hoeke is niet meer
Maar swinge doet de tint
Lns de lyn, wij dnse lns de lynMeer lijen dan lol

Honderdentien in 'e beboude kom
En ok de gordel niet om
Fansels 't rijbewys niet met,
Dat waar 'n botsing met 'e wet
Weer gyn parkeerkaart ophaald
En 'e beskikking niet betaald
Ik kin kwartette met 'e printen,
Op feknsy fan 'e sinten

Ik kin niet lache, lache, lache om myn lijen
Want myn lijen draait my hoorndol
Ik bin ns drekt niet, drekt niet klain te krijen
Maar dut is meer lijen dan lol

Met 'e frou 'n tebeksetter,
Want se wou 'n stik getter
Se froeg: 'Wrom bist soa stil?'
Ik sai: 'Omda'k gyn roezy wil'
't Leek wel 'n fuurpeleton,
Wer't ik blinddoekt foor ston
Se het 'n bek as 'n skeer,
't Is krekt 'n dubbelloops geweer

Ik slaan op tilt fan myn kompjoeter,
Ja, hoe hard at ik ok foeter
't Frekte ding wil niet om lyk,
't Mot altyd like bryk
En op myn ogen yl en blaren
Fan 't naar 't beeldskerm staren
Docht ik dat ik myn tekst saved had,
Bleek da'k de diskette leegd hadNoord an

't Lnd is leeg en de lucht is skoan
Op 't Noorderleeg hoor 'k 'n feugeltoan
't Waait d'r hard, nergens loute fan
En at de son brnt mot 't himd nag an

De minsen bin goed, fergete my niet
Se hewwe 't goed, en meer hoe' se niet
Se frage hoe is 't? Hoe is 't met dij?
Ik sg' 't is best, hoe is 't met dij?

Ik gaan noord an, ik gaan noord an
Ik h 'n sterke bnd met 't noorden fan 't lnd
Ik krij dy bij de hnd en nim dy met naar 't eand fan 't lnd
Noord an, noord an

Bist d'r weest, dr boven in 't lnd
Op 'e dyk an 'e see, helendal op 'e rnd
Wr't de seeaster bloeit in de korstige klaai
En de hagedoorn groeit, bats in 'e hamaai

Gaan 's met, dou weest niet wat siest
Naar Sint Jaarsmet, dersty in ferliest
Of naar 't Wad bij Swarte Haan
't Pinkegat at wy feerder gaan'T OUWE BILDT

't Bildt is drooglaid met skop en pipegaal
't Wort nou drooghouwen deur 't gemaal

't Bildt krijt d'r alle jaren 'n stikky bij
En is na fijfhondert jaar nag altyd nij

't Ouwe Bildt waar Middelsee, skelpen, slik en snd
Maar doe't de mns 'n dyk dellaai worde 't wait- en koalrapelnd

't Bildt met 'e diken tun de Waddensee
Der staat nou nag gyn stamboekfee

Op 't Bildt h de mnsen 'n groate bek
En skd komt fan prikkeldraad of skapestek

't Ouwe Bildt waar Middelsee, skelpen, slik en snd
Maar doe't de mns 'n dyk dellaai worde 't wait- en koalrapelnd

't Ouwe Bildt waar ns dan nou
't Lnd bleef niet gelyk
Maar de taal die bleven wy trou
En 't leven bij de dyk
Soadat 'n Bilkert fan nou niet ferskilt
Met 'n Bilkert fan 't ouwe BildtOuwe rooie wyn

Ik trof 's 'n frou
Die't wat fan mij wou
Na 'n bier of ses
Gaf se 'n adres

Se saai: kom 's lns
Dan krijst wat ns
Ik gong d'r hyn
En kreeg ouwe, rooie wyn

Jenever is goed foor de lever
Met Beerenburg kinst sonder sirurg
Maar 't beste medisyn is ouwe, rooie wyn

Se saai: wacht maar f
Hest nag niet geng
Na 'n wyn of ses
Krijst 'n wize les

Dat h 'k weten
Ik worde genezen
Fort waar de pyn
Na de ouwe, rooie wyn

'n Nacht deur (ouwe rooie wyn) met folle teugen
'n Nacht deur (ouwe rooie wyn) an 'e haal
'n Nacht deur (ouwe rooie wyn) helpt overal teugen
'n Nacht deur (ouwe rooie wyn) elke kwaal

Datst foor niet weetst wiest achter bistProast en Fasy

In 't dorp hast Proast en Fasy
Se sopen deur al hadden se 'm om
De een waar jong, de ander 'n oud basy
En at se dronken, worden se dom

Se gongen sitten en bestelden een
En dan gong 't an met 'e fazen bier
Se konnen niet na huus op een been
Soa gong 't elke dg ant 'n uur of fier

En der kwammen skulden fan
Want 't geld kwam niet meer binnen
Doe bedochten se 'n meesterlik plan
Om de lotterij te winnen

Se brakken in bij de drukkerij
En maakten 'n kopy fan alle lotsys
Soa wonnen se de lotterij
Met 't nummer fan de hoofdpriis

Met 't geld gong 't naar 't kafee
En se gaven 'n rondsy an elk die't der sat
En se lachten stikem om 't idee
Soa 'n goeie grap hadden se nag nooit had

In 't dorp hast Proast en Fasy
Se sopen deur al hadden se 'm om
De een waar jong, de ander 'n oud basy
En at se dronken, worden se dom

Ondertussen had de echte winner 'm meld
Met 't onferfalste hoofdpriislotsy
En doe bleek dat al 't geld
Al waar betaald an Proast en Fasy

En eerlik duurt 't langst
Foor 't kafee skoat de plisy lns
Der waren se al bij de fangst
Proast en Fasy maakten gyn skyn fan kns't Ritme fan'e blues

't Regent btten, 't falt met bakken del
Tranen met ttten, maar 'k foel my aardig wel
Ja, ik foel my, soa at ik my foele mot
't Is 't ritme, 't ritme dat 't 'm doet
Foel hoe't 't swingt, hoe't 't tot dnsen dwingt
Hoor hoe't 't klinkt, hoe't 't in 'e oren singt

't Gaat maar deur, d'r lykt gyn eande an te kommen
'k Laat 't deur, 'k laat 't deur de billig strome
Ik foel 't in 'e maag, in 'e rms en benen
't Gaat soa traag, naar 'e fingers en toanen
't Gaat naar 'e bk en 'e rg en 'e nek
Ik foel my pk, bin gelukkig, ja ferrek
't Foelt goed, 't is 't ritme fan 'e blues

Foel 't ritme, 't ritme fan 'e blues
Foel wat 't doet, wat 't met dy doet
Foel hoe't 't swingt, hoe't 't tot dnsen dwingt
Hoor hoe't 't klinkt, hoe't 't in 'e oren singt

En ik foel my goed
't Is 't ritme fan 'e bluesROCK 'N' ROLL SHOWBAND

Wij binne 'n rock 'n roll showband
Korps en rock 'n roll in 'e tint

Wij gaan fan dorp naar dorp, std naar std
Wij gaan fan korps naar korps, straat naar straat
Wij h 'n groate trom en 'n bas
Wij slaan d'r ml in om met gebras

Wij speule marsmuziek sonder bld
Wij roffele op 'e dyk, op 'e maat
Wij h majorettes in 'n rok
Wij binne hur fedettes met 'n stok

Wij bringe rock 'n roll met 'n blaasarrnzjemint
Rock, rock, rock 'n roll showbandSLINGERHAAN

Oehoe, irpeltrain
Irpeltrain kwam d'r an

Oehoe, slingerhaan
Slingerhaan kwam d'r an

Oehoe, hirringboat
Hirringboat kwam d'r anSprot

Sprot is ok lekkere fis
At d'r gyn hering isTaai as Bildtse klaai

Ik bin geboren op 'e Bildtse klaai
Negenenzestig waar myn tiid
Die hoek fan Friesland lykt wat saai
't Is dr open, leeg en wiid

'k Bin op 'e wereld set in St Jabik
In een nat en koud foorjaar
Tussen irpels, graiden en slik
Op 'n grond, dreeg en swaar

Dou kist my freze, kist my ploege
My bewerke, met my foege (huh, huh)
Kist my sproeie, kist my rooie
Op my groeie, met my gooie (huh, huh)

Ik wor niet ns fan mns, masine of lyk
Ik wor niet ns fan storm of donderboi
En ik bin sterker as de Waddenseedyk
Ik bin taai, taai as Bildtse klaai

Ik geef it drekt, drekt niet op
At 't my teugenloopt
Al krij'k de sok dzzend keer op 'e kop
De billig is fort niet sloopt

Ik h 'n izeren wil
En de geest is fan beton
En wie 't my dwarslgge sil
Die hn ik fan top tot toanTEFF

Irpels, orten, kapusijners, boanen
Skker-, saad-, foer- en rooie biten

Iisbergsla, knolfenkel, selderij
Rooie, witte, sprtkoal, skkeraai

Sipels, wuttels, witlof, koalraap
Hopperups-, witte, rooie klaver, sndraap

Wat het d'r niet staan deur de jaren hyn
Op 't Bildtse lnd, in 't sout en de wyn
Faselia, flas, spinazysaad, hennep
Raketbld, boekwyt en teff

Bladkoal, rammenas, raapsaad, gele mosterd
Blauwmaan-, kanarysaad, haver, seumerwait

Seumergarst, tulpen, gladioalen, grassaad
Wintergarst, -wait, karwij- en koalsaad, snijmais

Wat het d'r niet staan deur de jaren hyn
Op 't Bildtse lnd, in 't sout en de wyn
Faselia, flas (wit- en blaubloei), spinazysaad, hennep
Raketbld, boekwyt en teff